Νίκη στον αγώνα των εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα – Γενική απεργία Τετάρτη 17 Απριλίου

Ενόψει της αυριανής 24ωρης Γενικής Απεργίας, μοιράσαμε σήμερα το πρωί το ακόλουθο κείμενο, μεταφρασμένο και στα αγγλικά, και κρεμάσαμε πανό στον Πειραιά.

Στηρίζουμε – Συμμετέχουμε στην αυριανή απεργία!

Εργαζόμενοι – Εργαζόμενες στα Τηλεφωνικά Κέντρα & την Πληροφορική

Την Τετάρτη 17 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική 24ωρη Γενική Απεργία που καλείται από τη ΓΣΕΕ, Σωματεία, Ομοσπονδίες & Εργατικά Κέντρα σ’ όλη τη χώρα. Μια Γενική Απεργία για

– Πραγματικές Αυξήσεις στους Μισθούς οι οποίοι εξαερώνονται πριν το τέλος του μήνα, από το αδιάκοπο κύμα εντεινόμενης ακρίβειας που σαρώνει τις τιμές ειδών πρώτης ανάγκης, λογαριασμών ενέργειας, ενοικίων, εκτοξεύοντας το κόστος διαβίωσης.

– Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αορίστου χρόνου σ’ όλους τους Κλάδους που να καλύπτουν τις σύγχρονες εργατικές ανάγκες, ενάντια στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, την διαρκή επισφάλεια των ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, τις απλήρωτες υπερωρίες και τα κλεμμένα ένσημα.

Ο μαζικός και μαχητικός Αγώνας χιλιάδων ντόπιων και μεταναστ(ρι)ών συναδέλφων – συναδελφισσών στα Τηλεφωνικά Κέντρα, στην πολυεθνική “ναυαρχίδα” αυτού του ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου, την Teleperformance (TP), τον τέταρτο μεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα που απασχολεί πάνω από 12.000 εργαζομένους – εργαζόμενες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά (με κύκλο εργασιών 413,4 εκ. ευρώ και καθαρά κέρδη 57,2 εκ. ευρώ για το 2022), καθώς και σε άλλες πολυεθνικές εταιρίες τεχνικής υποστήριξης – εξυπηρέτησης πελατών (Webhelp, TTEC & FoundEver) δείχνει τον δύσκολο αλλά αναγκαίο δρόμο που οφείλουμε να διανύσουμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Τάξης μας, μέσα από την συναδελφική οργάνωση και τη συλλογικοποίηση των Αντιστάσεων μας.

Ένας ελπιδοφόρος Αγώνας διαρκείας που βρίσκεται σ’ εξέλιξη εδώ και δύο και πλέον μήνες, με 24ώρες κλαδικές Απεργίες (8/2, 19/2 και στις 13/3 ταυτόχρονα σε Ελλάδα και Γαλλία) που καλέστηκαν από το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ), και κλιμακώνεται μετά και την ίδρυση των επιχειρησιακών Σωματείων σε TP (ΣΕΤΕΠ) και Webhelp, οι εγγραφές στα οποία καθημερινά πληθαίνουν, σπάζοντας έμπρακτα το κλίμα φόβου, εξατομίκευσης και μοιρολατρίας που καλλιεργείται από τα πάνω, από την εργοδοσία για τη διάσπαση και τον τερματισμό του, μέσα στους χώρους δουλειάς.

Ένας ελπιδοφόρος Αγώνας διαρκείας με διεθνιστική διάσταση, αφού θέτει στο στόχαστρο του, την απαράδεκτη βίζα “ειδικού σκοπού” για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες από χώρες εκτός ΕΕ, διεκδικώντας δυναμικά αξιοπρεπείς μισθούς και ίσα δικαιώματα, με χορήγηση αδειών παραμονής, πλήρης πρόσβαση σε εργασία, ασφάλιση και σύνταξη, παροχές υγείας – πρόνοιας και υπαγωγής στο ταμείο ανεργίας γιά όλους / όλες, τους μετανάστες και τις μετανάστριες συναδέλφους – συναδέλφισσες στα Τηλεφωνικά Κέντρα.

Ένας ελπιδοφόρος Αγώνας διαρκείας, με τη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων που με συναδελφική οργάνωση βγαίνουν μπροστά, διεκδικώντας άμεσα από τους πολυεθνικούς κολοσσούς και την υπερκερδοφορία τους:

– Ουσιαστικές Αυξήσεις στους Μισθούς και όχι ψίχουλα σε μορφή bonus και αυξήσεις – κοροϊδία ανά τμήμα.

– Υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) για τον τερματισμό της επισφάλειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου και της “ενοικιαζόμενης” εργασίας.

Ταυτόχρονα, μέσα στην υπάρχουσα συνθήκη της αυξανόμενης εντατικοποίησης της εκμετάλλευσης, με τις απολύσεις που πραγματοποιούνται με “μειώσεις του εργατικού κόστους” (downsizing), τόσο σε τμήματα Tηλεφωνικών Κέντρων όσο και σ΄ εταιρείες Πληροφορικής (Netcompany-Intrasoft, GWI, Mitel, Intracom Telecom), κι ενώ το εργοδοτικό ιδεολόγημα της “αξιολόγησης της αποδοτικότητας για την επίτευξη των στόχων” αποτελεί παγιωμένο καθεστώς, οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες στην Intrasoft με τη Στάση Εργασίας που πραγματοποίησαν στις 11/4 έστειλαν το δικό τους αγωνιστικό μήνυμα, πυκώνοντας τις γραμμές των κλαδικών εργατικών διεκδικήσεων μας.

Την Τετάρτη 17 Απρίλιου και την Πρωτομαγιά ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

Γραφόμαστε και Συμμετέχουμε ενεργά στα επιχειρησιακά Σωματεία μας!

Όλοι & Όλες στις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις περιφρουρήσεις στους χώρους δουλειάς.

Τα εργατικά Συμφέροντα βάζουμε μπροστά!

Εργαζόμενοι – Εργαζόμενες στα Τηλεφωνικά Κέντρα & την Πληροφορική

WIN IN THE STRUGGLE OF THE CALL CENTRE WORKERS
GENERAL STRIKE WEDNESDAY 17 APRIL – ALL & SUNDRY IN THE STREETS!

On Wednesday 17 April, a nationwide 24-hour General Strike will take place called by the GSEE, Unions, Federations & Trade Union Centers across the country. A General Strike for:

– Real Increases in Wages which are being vaporized before the end of the month, by the incessant wave of intensifying raising that is sweeping the prices of essentials, energy bills, rents, driving up the cost of living.

– The signing of collective agreements of indefinite duration in all sectors, covering modern labour needs, against the arbitrary behaviour of employers, the permanent precariousness of individual fixed-term contracts, unpaid overtime and stolen payrolls.

The massive struggle of thousands of local and immigrant colleagues in Call Centres, in the multinational “flagship” of this rapidly growing sector, Teleperformance (TP), the fourth largest employer in the country employing over 12,000 workers – employees in Athens, Thessaloniki and Chania (with a turnover of EUR134.4 million and net profits of EUR57.2 million for 2022), as well as other multinational technical support – customer service companies (Webhelp, TTEC & FoundEver) shows the difficult but necessary path we must take to defend the interests of our Order, through the collective organization and the collectivization of our resistances.

A promising enduring struggle that has been going on for more than two months now, with 24-hour sectoral strikes (8/2, 19/2 and 13/3 simultaneously in Greece and France) called by the Telecommunications and Information Technology Workers’ Union (SETTIP), and escalated after the establishment of the TP (SETEP) and Webhelp business unions, whose registrations are increasing daily, breaking in practice the climate of fear, individualisation and fatalism cultivated from above by the employers for its disruption and termination within the workplaces.

A promising long-lasting struggle with an internationalist dimension, since it puts in its sights the unacceptable “special purpose” visa for workers from non-EU countries, by dynamically demanding decent wages and equal rights, with residence permits, full access to work, insurance and pensions, health and welfare benefits and inclusion in the unemployment fund for all migrant colleagues in the call centres.

A promising and lasting struggle, with the participation of thousands of workers who, with collegial organization, are coming forward, demanding direct action from the multinational giants and their over-profitability:

– Substantial Wage Increases and not crumbs in the form of bonuses and raises – mockery per department.

– Signing a sectoral Collective Labour Agreement (CBA) to end the precariousness of fixed-term or project contracts and “hired” labour.

At the same time, in the existing context of increasing intensification of exploitation, with layoffs carried out through “downsizing”, both in Call Centre departments and in IT companies (Netcompany-Intrasoft, GWI, Mitel, Intracom Telecom), and while the employer’s ideology of “efficiency evaluation for the achievement of objectives” is an entrenched status, the colleagues in Intrasoft with the Work Stoppage that took place on 11/4 sent their own message, thickening the lines of our sectoral workers’ demands.

On Wednesday 17 April and the 1st of May we STRIKE

We write and actively participate in our business unions!

Everyone in the strike mobilizations and workplace picketing.

We put workers’ interests first!

Workers in Call Centers & IT